Sterk in Genealogie
Zuid-Limburg


 

Stamreeks van Geeraard Vossius
 
Generatie I

 
1    Geeraard Vossius (Vuskens), vermaard schrijver en geleerde, doctor in de godgeleerdheid, kanunnik van de kathedraal van Regensburg, proost van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tongeren, geboren 1547 te Borgloon.
Vuskens Geeraard, ook Vossius genaamd werd in 1547 geboren in het huis, gelegen over de kapel van Grathem te Borgloon.
Overleden op 25-03-1609 te Luik, begraven 03-1609 te Luik, seminariekerk Sint-Mattheus.
Na de uitvaart in de Sint-Lambertuskathedraal werd hij begraven in het in 1786 gesloopte Hôpital de Saint-Mathieu à la Chaîne.
Vernoemd onder de schrijvers en geleerden die het Humanisme voortbrachten en die in zijn tijd een welverdiende faam genoot. Was, naast Stravius, zaakgelastigde te Rome van verschillende Duits Kerkvorsten en was een zeer vermaard schrijver in de Latijnse en Griekse talen.
Hij studeerde te Leuven in 1565-1566 en staat ingeschreven in de Matricule de l'Université de Louvain van A. Schillings, deel IV, pag. 688, onder nr. 192: GERARDUS VOSSENS Lossensis 26 februari 1565
Hij vergezelde in 1572 de latere bisschop van Antwerpen, Lieven Torrentius (1586) naar Rome. In deze stad verbleef hij het grootste deel van zijn leven waar hij de speciale opdracht kreeg om onuitgegeven werken van kerkvaders op te zoeken.
Rond het jaar 1586 werd Gerardus Apostolisch protonotarius en Paus Sixtus V (1585-1592) verleende hem ook de proosdij van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tongeren.
De Universiteit van Leuven had in Gerardus Vossius een sterke beschermheer te Rome en het was door zijn toedoen dat deze vanwege Paus Clemens VIII op 22 januari 1595 de pauselijke bulle bekwam om Wijsbegeerte aan leken te mogen onderwijzen. In 1602 kwam Vossius Gerardus terug uit Rome en schonk een "Antependium" (voorhangsel voor een altaartafel) van rode zijde, versierd met zijn familiewapen aan de Collegiale kerk te Tongeren.
Hij moet er financieel goed hebben voorgestaan, want op 26 maart 1602 leende hij de som van 3200 gulden brabants aan een jaarlijkse intrest van 200 gulden, op aanvraag van de lagere geestelijkheid om aan de keizerlijke belastingen te kunnen voldoen.
Op de achterzijde van het perkament staat de teruggave van deze lening op datum van 12 april 1609 in handen van Voeskens Herman (zijn jongere broer).
Gerardus Vossius testeerde op 22 maart 1609 en stelt zijn jongere broer Herman aan als zijn algemeen erfgenaam.
Drie dagen na zijn laatste wilsbeschikking, nl. op 25 maart 1609 ontsliep hij en werd door toedoen van zijn broer begraven in de seminariekerk St-Mattheus te Luik.
Met hem verdween een bekend latinist en hellenist, uitgever van verscheidene werkenen geschriften over wijsbegeerte.
Het is deze Vossius Gerardus die in vroegere tijden in een adem werd vernoemd met de andere geleerde Vossius Gerardus Joannes.
Zoon van Willem Vuskens (zie 2) en Joanna Boes (zie 3), woonde Graethempoort te Borgloon.
Woonde te Rome.
 
Generatie II

 
2    Willem Vuskens, geboren circa 1490 te Diepenbeek (Bouchoutwinning), overleden voor 1557 te Borgloon.
Ontslapen te Borgloon voor 15 maart 1557. Betreffende zijn overlijden lezen we in de Gichten van Borgloon, register 35, pag. 83 verso, dat op 15 maart 1557 "Peter guffens heefft opgedraegen ut cracht des testaments van syns sweger huysfrouwe Claes van .... dochter dry vaet rog(ge) die sy geldende heeff erff... op haers vaders zaligher pand tot behoeff Jenneke Wilhelm Voskens zaligher huysfrouwe...".
Een paar pagina's verder, nl. op 102, lezen we dat op 10 meij 1557:
"... voor ons rechter is coemende Jan Boes ende heeff als momber synre huysfrouwe ointfangen nae doot Wilhelm Voskens dry vaet roggen op een hoeffken toebehorende Wilhelm Voskens saliger gelegen op her..pberch... ".
Zoon van Simon Voskens (zie 4) en Geertruid (Truyen) Momfels (zie 5), woonde Abeel te Borgloon.
Uit de akten weten we ook dat Willem te Kuttecoven heeft gewoond. (Reg. Abdij Herckenrode, n° 11, p. 2vso, op data van 26 augustus 1550) en ook uit register 33 van de Buitenbank Borgloon, pag. 12vso, op data van 25 februari 1541.)
Te Borgloon bewoonde hij een " huys ende hoeff gelegen tot Toen op de Habeel.".
Gehuwd (1) met Joanna Momfels.
Gehuwd (2) met Joanna Boes (zie 3).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Geertruid Vuskens.
Zij leefde nog op 4 juni 1586 want op die datum staat in de Gichten van Borgloon, register 39, pag. 280vso: "Peeter Guffens van Mal heefft opgedraegen dry en halff gulden b(ra)b(an)ts staend op huys ende hoeff geertryt Vuskens tot Graethem tot behoeff der voerschreven Geertruyt.".
Zij woont op 04-06-1586 Graethem te Borgloon.
Gehuwd (1) met Aert Pauwels (Pouls), overleden voor 1564.
Aert moet overleden zijn voor 4 juli 1564, want in het register 207 van de Leenzaal van Kuringen lezen we op pagina 233vso: "Geertruyd Vuskens heeft nae doot Aert Pauwels huers man....".
Hij woonde te Kuttekoven.
Gehuwd (2) met Jan Henrix.
   2. v  Anna Vuskens.
Gehuwd met Jan Boes.
Het gezin Jan Boes-Vuskens had 4 kinderen.
   3. v  Elisabeth Vuskens, overleden voor 1563.
Zij overleed voor 27 december 1563 (Schepenbank Borgloon, register 36, pag. 158/159): "...Laureyns strauven van Sinttruiden achtergelaten weduwer van lysken Vuskens synre huysfr(ouwe) saliger memorien van Wilhelm Vuskens achtergelaeten dogter...".
Gehuwd met Laurentius Strauven, geboren te Sint-Truiden.
Uit het tweede huwelijk:
   4. m  Simon Vuskens (Vossius), geboren circa 1530 te Borgloon, overleden circa 1595 te Mettekoven.
Hij verliet Borgloon na de geboorte van zijn eerste kind en trok naar Mettekoven.
Gehuwd circa 1550 met Elisabeth N.N. Geboren circa 1530, overleden circa 1590.
   5. m  Gysbrecht Vuskens, bugemeester van de stad Borgloon in 1583 en 1585, rentmeester Begijnhof Borgloon in 1611, deken van het ambacht der beenhouwers te Borgloon in 1596, geboren circa 1545 te Borgloon, overleden voor 1618.
Voor 2 maart 1618.
Hij was burgemeester deze stad in 1583 en 1585.
In 1588 is hij rentmeester van het begijnhof te Borgloon en in 1611 "vercoesen tot der Armentafel (Schepenbank Borgloon - Officialiteit - liasse VI en IX , Losse stukken)
In 1596 is hij "Deecken van het ambacht der beenhouwers".
Dat hij gehuwd was kunnen we opmaken uit een processtuk "Geeschibeert op 2 martij 1618" (Schepenbank Looz, bundel 9, losse stukken) waarin we lezen: "Herman Vuskens, inden naem zijns moders die Relicta Mr. Ghysbrecht Vuskens, tegen die heeren Borgem(eeste)rs" betreffende de Armentafel.
Hieruit kunnen we ook afleiden dat Gysbrecht overleden is voor 2 maart 1618.
Gehuwd met N.N. N.N.
   6. m  Geeraard Vossius (Vuskens), geboren 1547 te Borgloon (zie 1).
   7. m  Herman Vuskens, burgemeester stad Hasselt in 1595 en 1596, geboren circa 1549.
Hij werd door zijn broer aangesteld als zijn universele erfgenaam, wat betekende dat al de goederen van de overledene, zonder uitzondering aan hem toekwamen. Waarom Gerardus zijn goederen niet verdeelde onder zijn andere broers blijft een open vraag daar we zijn testament nog niet konden vinden.
In 1595 woonde Herman reeds te Hasselt en was hij gehuwd met Agnes Usselincx, dochter van één zeer voorname Hasseltse familie. Als burgemeester van deze stad vinden wij hem terug in 1595 en 1596 samen met Gielis Bormans.
Hij woont 1595 te Hasselt.
Gehuwd met Agnes Usselincx, woont te Hasselt.
   8. m  Joannes Vuskens, priester en rector van het Benefice de tous les Saints et de Sainte Lucie à Borgloon in 1581, overleden na 1592.
   9. m  Willem Vuskens, schepen te Alken.
Gehuwd met Katlijn (Lyn) Dooms, overleden op 13-01-1609 te Hasselt.

3    Joanna Boes.
Zij overleeft haar echtgenoot Willem Vuskens. In 1568 leeft ze nog daar jean Coenen procedeert tegen "... jeannette Boes weduwe Guilielmus Vuskens betreffende gronden te Borgloon van het laathof der kerkfabriek aldaar".
Zij woont 1568 te Borgloon.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 2).
 
Generatie III

 
4    Simon Voskens, pachter van de Bouchoutwinning te Diepenbeek, geboren circa 1430 te Diepenbeek (Bouchoutwinning), overleden voor 1515 te Diepenbeek (Bouchoutwinning).
Ontslapen op de Bouchoutwinning te Diepenbeek voor 1 november 1515.
Hij was medepachter van de winning daar we hem ook betiteld zien als "wenne tot boechout".
In de "Archives Ecclésiastiques - Abbayes", berustend op het Rijksarchief te Brussel, vonden we de inkomsten vermeld die de abdij van Villers-la-Ville betrok van de goederen die ze bezat in Diepenbeek. Zo lazen we in register 11010 (1504-1512) en 11011 (1513-1516):
"Autre recepte en argent au pays de liege come(n)sant au jour de la toussaints premier mil cincq cent et quatre de toutes monnayes et valluers." (Allerheiligen - 1 november 1504)
Daarin betaald, "Symon Voskens censier de la cense de dipebecq nomer bouccault au pays de liege" jaarlijks "250 florins ou 50 livres de Brabant". Deze betaling herhaalde zich tot en met het jaar 1514.
Verschillende schrijwijze worden gevonden nl., Vosken, Voskens, Voske tot zelfs Vosch.
Op 1 november 1515 en 1516 betaald: "Henri Vosch, (zoon van Simon) de n(ot)re cense de boucoult et dismes de dippenbeck".
Simon was gehuwd met Truyen (Geertruid) Momfels, dochter van Henry. Deze laatste reeds overleden voor 11 september 1486.
Truyen Momfels overleed in 1498 want in register 4 (1477-1510) van het Leenhof van Diepenbeek, Deel I, pag. 71 verso, lezen we: "Maendach nae St Gilis 1498 (8 sept. 1498) soe heet de wenne van bouchout ontfe(ngen) nae die doot Truyen Momffels synre wettighe huysfrouwe 13 roeden lans ende 5 roeden lans gelegen te Momfell ende noch 13 roeden te Salmen."
Tijdens onze opzoekingen vonden we Simon Vuskens terug in een proces (Schepenbank Looz - losse stukken - bundel 1/1504-1538) gedagtekend 4 november 1504 waar we lezen:
"Symon Vuskens wenne tot bochout als aenleggher teghen moes berden, wenne tot Eggertinghen als verbrecker betreffende vier mudde rogge erfpacht".
Zoon van Gherit (Geeraard) Voskens (zie 8) en N.N. Vander Poorten (zie 9), woonde 1451 Bouchoutwinning te Diepenbeek.
Gehuwd met
 
5    Geertruid (Truyen) Momfels, overleden 1498, dochter van Henry Momfels en N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Vuskens, geboren circa 1490 te Diepenbeek (Bouchoutwinning) (zie 2).
   2. m  Leenaard Vuskens, geboren circa 1503, woont te Hasselt.
Gehuwd 1526 met Margaretha Goltsmeets, dochter van Claes Goltsmeets en Margaretha Zaelmaeckers.
De echtelingen Leenaard Vuskrns-Goltsmeets sloten hun huwelijksvoorwaarden af voor notaris Dionysius Millen en dit op 20 augustus 1526. Hierin specifieert Leenaard dat hij: "... syn gedeelte dat hem aengestorven is nae doot syns broeders heer Geert Vuskens zaliger ..." inbrengt (A.R. Hasselt, Testamentenboek, reg. 156, pag. 109). Zijn broers Hendrik en Adriaan zijn getuigen.
   3. m  Henri Vuskens, pachter Bouchoutwinning te Diepenbeek.
Hij volgt zijn vader als pachter en tiendenaar op. Dit lezen we in het "Liber Census of het Polypticum" van de Abdij. Boek waarin alle "tienden" opgenomen werden. Zoals hoger gezien staat hij vermeld in 1515 en 1516. Hij was de laatste pachter van de Bouchoutwinning, daar één van zijn negen kinderen, nl. Getrudis huwt met Goerd Pelsers, waardoor deze laatste pachter wordt van de winning ... waarin sinds 200 jaren de familie genaamd Vuskens gewoond had.
Hij woont 1515 Bouchoutwinning te Diepenbeek.
Gehuwd met N.N. N.N.
   4. m  Adriaan Vuskens, pachter te Roy onder Diepenbeek.
Hij was pachter te Roy onder Diepenbeek, bezuiden de Demer. Zijn vrouw hebben wij nog niet kunnen terugvinden, maar wij weten dat uit hun huwelijk 4 kinderen sproten, nl. Simon, Geraard, Adriaan en Maria.
Hij woont Roy te Diepenbeek.
Gehuwd met N.N. N.N.
   5. m  Geeraard Vuskens, priester en sacelaan van de kapittelkerk van Sint-Martin te Luik, overleden voor 1526 te Rome.
Voor 20 augustus 1526, zoals wij konden lezen bij het huwelijk van zijn broer Leenaard Vuskens.
   6. v  Anna Vuskens.
Gehuwd met Mattheus Beckers.
Het gezin Mattheus Beckers-Vuskens had 2 kinderen.
   7. v  Catharina Vuskens.
Gehuwd met Richardus Clerics.
Het gezin Richard Clerics-Vuskens had 1 zoon.

Generatie IV

 
8    Gherit (Geeraard) Voskens, pachter van de Bouchoutwinning te Diepenbeek, tiendenaar van alle tienden van het grondgebied van Diepenbeek toebehorende aan de abt en de abdij van Villers, geboren circa 1400 te Diepenbeek (Bouchoutwinning), overleden voor 1475 te Diepenbeek (Bouchoutwinning).
Het is met deze Geeraard Voskens dat de stamtafel begint die gevonden werd in het testament van pastoor Quinten van Keysselt.
Hij ontvangt op 11 oktober 1450, na de dood van zijn vader 28 roeden bamps: "Ite der selve geherit voskens heet ontfe(ngen) nae die doet thielman (de)s wenne zijns vaders XXVIIJ rued(en) bamps gelege(n) in die dieperlaken". (Leenhof Diepenbeek, reg. 3, pag. 2).
Zoon van Thielman Voskens (zie 16) en N.N. N.N. (zie 17), woonde op 11-10-1450 Bouchouthoeve te Diepenbeek.
Gehuwd met
 
9    N.N. Vander Poorten, dochter van Gijbrecht Vander Poorten en N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Simon Voskens, geboren circa 1430 te Diepenbeek (Bouchoutwinning) (zie 4).
   2. m  Bartholomeus Voskens (van Bouchout), secretaris van het Leenhof van Diepenbeek in het jaar 1499, geboren circa 1450 te Diepenbeek (Bouchoutwinning), overleden voor 1539.
Testeerde op de "sess ende twintichster dach vander maent meij in dusent vijffhondert negentien" of 26 mei 1519. Overleden voor 10 januari 1539, want op die datum werd zijn testament geopend.
Uit zijn testament kunnen we opmaken dat de echtelingen Bartholomeus-Kersmeickers welstellend waren, daar ze verschillende huizen en gronden bezaten. De notaris die het testament noteerde geeft de details weer waarin dit testament werd opgesteld, nl. "dese dengen ende puncten syn geschiet tot Diepenbeick inden woenhuyse Bertels ende clara voerss. in die vorste camer Bertel voerscreven op syn bedde cranck ende sieck liggende ende clara syn huysfrouwe voer syn bedde staende oft sittende..."
Ook weten wij dat dit huis gelegen was op "de verckensmerckt" en tevens spreken ze de wens uit : "... opdat hon kender nae hon doet vrundelick ende ...lick payslick bij malcanderen leven moegen sonder twest ende differencie tegen malhich te hebben..."
Clara schonk hem 5 kinderen, te weten: Geeraard, Adriaan, Bartholomeus, Elisabeth en Maria.
Deze tak hebben we voor een groot deel uitgewerkt en daarin hebben we verscheidene vooraanstaande intellectuelen gevonden, die elk op hun beurt een artikel waard zijn, doch dat zou ons te ver leiden van de studie die we voor oog hebben, nl. de Vossius-stamtafel uitwerken van de Sint-Truidense tak. Wel mogen we niet nalaten erop te wijzen dat de eerstgenoemde Geeraard gehuwd was met van Millen Maria, die de ouders waren van de reeds genoemde VUSKENS DIONYS, de opsteller van de stamboom gevonden bij pastoor Quinten van Keysselt. Het is deze Voskens of Vuskens Dionys, die door zijn 3de huwelijk, nl. op 22 september 1545 met Catharina Duyfkens, de grootvader wordt van Vuskens Bartholomeus, geboren te Hasselt in 1587.
Deze laatste "emigreerde" naar Rotterdam (Nederland) waar hij in de Torenstraat, gelegen bij de Sint-Laurentiuskerk, een private school opende. Hij huwde te Rotterdam in 1612 met Lijntje Martens, deze overleed in 1625 waarna Bartholomeus nog tweemaal in het huwelijksbootje stapte. Door zijn eerste huwelijk legde hij de basis voor een verdere uitbreiding van de stam Vossius, waarvan nu nog nazaten leven, zowel in Nederland als in Canada en Australia. Deze laatsten gaan nu door het leven als "VOS". Het was Voskens Teunis, geboren in Rotterdam rond 1673 en overleden op 05 september 1749, die na 1723 (in een testament tekent hij nog als Voskens) zijn naam veranderd in "VOS" en alzo het huwelijk aangaat met Elisabeth Hoeflakens te Klaaswaal.
Een van zijn nazaten, nl. Adriaan Vos ging in 1953 naar Canada en woont er nu in Blyth, Ontario. Mede door de hulp van Floor H.C. Vos uit Rotterdam gaf hij, in eigen beheer, een vlot leesbaar boek uit over zijn familiegeschiedenis onder de titel: "Blood of Foxes", boek dat in november 1981 uitkwam en een beeld geeft van het dagelijkse leven verwerkt tegen de socio-politieke achtergrond van die tijden.
Hij woonde Bouchoutwinning te Diepenbeek.
Gehuwd voor 1477 met Clara Kersmeikers, dochter van Gherit Kersmeikers ("de creemer") en Maria Wynants, woont te Hasselt.
   3. m  Tilman Voskens (van Bouchout), cisterciënzermonnik in de abdij van Vilers-la-Ville, later proost te Velp.
Geprofest te Villers-la-Ville. Hij was monnik van 1475 tot 1497.
Hij woont te Velp.
   4. m  Joannes Voskens.
Gehuwd met N.N. N.N.
Jan Vuskens was tweemaal gehuwd: 1) met Margaretha Van Hoorn en 2) met Margaretha Creeffs (bron: ?).
   5. v  Catharina Voskens.
Gehuwd (1) met Jan Criecken.
Gehuwd (2) met Jan Vander Waerden, woont te Diepenbeek.
   6. v  Cecilia Voskens.
Gehuwd met Jan Six, eigenaar van winning van Beeckroy te Diepenbeek.
   7. v  Elisabeth Voskens.
Gehuwd met Jan Van Keysel (Van Kesselt), woont winning van Keysel te Diepenbeek.
Het gezin Jan Van Keysel-Voskens zijn de voorouders van pastoor Quinten van Keysselt in wiens sterfhuis de geslachtsboon werd gevonden.
   8. m  Gysbrecht Voskens.
Hij komt niet voor in de stamboom Voskens die opgesteld werd door pastoor Quinten van Keysselt zodat we moeten veronderstellen dat hij reeds overleden was toen deze werd opgesteld. Toch komen wij hem verscheidene malen tegen in de schepenakten, o.a. in het register 3 van het Leenhof can Diepenbeek, pagina 45 verso en 46: "Op 16 april 1458 soe heet jan vorsschoms 24 rueden lants hoofleens opgedrage(n) in orbaer ende te behoef gysbrecht gherit voskens des wenne zoon van bouchout...".
   9. m  Geeraard Voskens.
Deze Geeraard Voskens is meer dan waarschijnlijk de voorouder van de Roermondse tak van de familie en de overgrootvader van de zeer geleerde Gerardus Joannes Vossius, de latere stichter van de huidige Universiteit van Amsterdam.
VOSKENS Geeraard wordt ook niet hernomen in de stamboom van Vuskens Dionys. Vermoedelijk heeft deze laatste geen weet gehad van het bestaan van deze Geeraard, en indien hij het wel wist heeft hij deze doodgezwegen wel wetend dat deze Geeraard en zijn nakomelingen de rooms-katholieke godsdienst de rug hadden toegekeerd en in die periode was het niet aangewezen teveel te praten over "andersgezinden ofte hervormden".
Is hij dezelfde persoon die we terugvinden te Leuven, ingeschreven in de lijsten hernomen onder de naam "le Matricule" van A. Schillings? In register III, pag. 116, in de fakulteit "ex Porco" (Het Varken - Deze faculteit stond sedert 1430 op het huidige Universiteitsplein. Het Varken werd gesloopt in 1807 en kreeg zijn zonderlinge naam mee door het feit dat deze Pedadogie rechtover het huis "Wild Verken" was gebouwd). Onder matricule 141 staat op 27 februari 1495 ene "Gerardus Vosken de Dyepenbeke Leodensis"
Heeft hij daar andere ideeën opgedaan of was de roep naar de Hervorming sterker? Wie zal het zeggen, feit is dat onze Geeraard naar Roermond gaat om er te huwen met Getrudis Verhagen, dochter van Bartholomeus.
Geeraard is de overgrootvader van de zeer geleerde Gerardus Joannes Vossius, geboren te Schonau bij Heidelberg in maart of april 1577 en gestorven te Amsterdam op 17 maart 1649. Hij werd begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam vijf dagen na zijn overlijden.
Deze Gerardus Joannes Vossius was een grote vriend van Grotius Hugo, Joost van den Vondel, Constantijn Huygens en vele anderen. Tijdens zijn Leven werd hij aanzien als een der grootste geleerden van zijn tijd.
Hij opende, samen met Gaspar Barleus, op 8 januari 1632 het Atheneum Illustrae, de latere Universiteit van Amsterdam. Bij die gelegenheid hield hij een opmerkelijke rede met als titel: "Die Historiae utilitate" of "Het nut van de Geschiedenis."
Door de opsteller van deze genealogische studie werd in het jaar 1978 een artikel gepubliceerd in "Vlaamse Stam" (Tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiegeschiedenis) onder de titel: "Vossius Gerardus Joannes en Vossius Gerardus, beide geleerden uit de 16e eeuw. In hoeverre stonden deze tot elkaar?".
Over deze geleerde werd door de bij uitstek "Vossius-kenner", professor C.S.M. Rademaker SS.CC. verbonden aan het Instituut voor Neofilologie en voor Neolatijn aan de Universiteit van Amsterdam, doch nu Provinciaal der Paters der H.H. Harten te Bavel (Nederland), verscheidene werken uitgegeven, waaronder het in 1967 verschenen boek: "Gerardus Joannes Vossius" en in 1981 - in het Engels - "Life and Work of Gerardus Joannes Vossius".
Gehuwd met Gertrudis Verhaegen, dochter van Bartholomeus Verhaegen en N.N. N.N.

Generatie V

 
16    Thielman Voskens, pachter van de Bouchouthove te Diepenbeek, geboren 1350-1370 te Diepenbeek, overleden voor 1450 te Diepenbeek.
Kroniek Genealogie Vossius.

1550-1586 - Dionys Vuskens, burgemeester van Hasselt in 1555-1556 en 1565-1566, overleden op 22 november 1586, stelt een stamboom Vuskens op. Deze vroege stamboom werd later teruggevonden in het sterfhuis van Quinten van Keysselt, pastoor te Zonhoven, die testeerde op 11 mei 1604. De stamboom werd later door Arnold van Elsrack, Corneliszoon, notaris en secretaris van Hasselt, overgeschreven in het Tweede Ordonnantiënboek van de stad Hasselt, p. 56-63 en aangevuld tot 1617.

1906 - in Alfons Paquay, Frans Tittelmans van Hasselt (Franciscus Titelmannus Hasellensis) (Dec. 1502-12 Sept. 1537) : opzoekingen over zijn leven, zijne werken en zijne familie, uitgave Ceysens te Hasselt, 1906, worden op p. 181-184 de nakomelingen beschreven van Dionys Vuskens x Catharina Duyfkens.

1909 - In L'ancien Pays de Looz, jaargang 13, 1909, nr. 5, p. 25-32, publiceerde "pr. P.A." de Geslachtsboom der familie Vuskens (± 1450 tot 1617). Hij beschrijft

1981 - Een van zijn nazaten, nl. Adriaan Vos ging in 1953 naar Canada en woont er nu in Blyth, Ontario. Mede door de hulp van Floor H.C. Vos uit Rotterdam gaf hij, in eigen beheer, een vlot leesbaar boek uit over zijn familiegeschiedenis onder de titel: "Blood of Foxes", boek dat in november 1981 uitkwam en een beeld geeft van het dagelijkse leven verwerkt tegen de socio-politieke achtergrond van die tijden. Deze stamboom staat ook op internet (http://www.genealand.nl/voskens/surnames.html) onder de naam van Adrian Vos, P.O.Box 101, Blyth, Ontario, N0M 1H0, 519-523-4294.

1984 - De stamboom "Het geslacht Vossius, 13e tot 20e eeuw" (78 blz.) werd in 1984 opgesteld door Guy Bauwens (geb. 12-06-1936 te Antwerpen, gehuwd met Lucia Hendrika Maria Degros op 15-06-1968 te Sint-Truiden). Hij droeg zijn studie op aan zijn schoonvader Simon Degros die geboren werd te Sint-Truiden op 21-12-1903 en te Sint-Truiden overleed op 28-06-1980.
De gegevens uit dit boek werden ingevoerd in een genealogisch computerprogramma. Ivo Gilisen uit Borgloon voerde de oudste genearaties in en Rik Jaeken uit Sint-Truiden de rest. De vorm en de tekst die u nu leest komen uit dat computerprogramma.
Hij woonde Bouchouthoeve te Diepenbeek.
Gehuwd met
 
17    N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gherit (Geeraard) Voskens, geboren circa 1400 te Diepenbeek (Bouchoutwinning) (zie 8).
   2. m  Cornelius Voskens (Thielmans), geboren te Diepenbeek (Bouchoutwinning), overleden voor 1472.
Waarschijnlijk overleden voor 20-11-1472 (Leenhof Diepenbeek, reg 3, pag. 90 verso). Op die datum lezen wij: "hendrick jupen van hasselt ontf(engen) heet nae die doet hendrick jupen zyns vaders 5 rueden bamps hoofleen gekregen in die dieperlaken tusschen erffenisse cornelis tielmans ter eenre syden ende die demere ter andere zyden behelte een yegelyck zyns guets rechts".
Veel komen we van hem niet to weten, ook niet of hij gehuwd is geweest. Door verschillende akten weten we dat hij een broer was van Gherit en een zuster had, nl. Katrijne.
Zo lezen we in register 3 van het Leenhof van Diepenbeek op pag. 15 en 20 dat:
"op 4de daech februario 1453 soe heet cornelis tielnans opgedrage(n) in stadhelders hant overmits den manne(n) van loen 28 rueden lants hoofleen gelegen te rode in twee stucken vand(e) wellige dat een boenre gelegen is voor zyckents tusschen erne der abdissen van herkenroede ter eenre zyden ende pouwels loeckmans ter ander zyden ende die ander 8 roeden zyn gelege(n) int velt achter henrick ... als tot eenen onderpande voer 2 schilfen gulden jaerlix erfcheyns.
In orbaer ende te behoef GERIT VOSKENS zyns brueders wellighe 28 roeden lants alsoe tot eene onnderpande opgedrage(n) die voerscr(even) GERIRT VOSKENS ontfe(ngen) heet behelte een yegelyck zyns guets rechts ende heet zyn brueder zyn quyten ghegeve(n) alsoe langhe als hy leven zal met 30 .... ende dat is gekeert in hueden der leenmannen voerscr(even).
Op 9 oktober 1460 (Leenhof Diepenbeek, Reg. 3, pag. 50 verso) wordt Cornelis tielmans nog vernoemd ale Henrich Jupen als wettich man elde momber lysbeth wettige dcchter tielman buysen van hasselt ontfengen nae doet hoers vaders 5 rueden bamps hoofleen gelegen in die dieperlaken .
Veder in hetzelfde register - pag.71 - vinden we hem terug als Cornelis VOSKENS op 16 junij 1469 in een akte die Cristyne Bylkens, echtgenote van Dries Bylkens aanbelangt bij het verwerven van "7 rueden lants hoofleens" en dit "nae die doot tielmans wenne hoers aldenvaders".
Cornelis Tielmans ontvangt op 17 augustus 1472 (Leenhof Diepenbeek, reg. 3, pag. 86) "nae die doot katryne coecx zynre suster 7 rueden lants".
   3. v  Kathrijne Voskens, geboren te Diepenbeek (Bouchoutwinning), overleden voor 1472.
Kathrijne moet overleden zijn voor 17 augustus 1472, want zoals we reeds gezien hebben, ontvangt haar broer Cornelis Tielmans "7 rueden lants nae die doot katryne cocx zynre suster".
Ook van haar komen we niet veel tegen, alleen weten we dat ze een 1ste maal gehuwd was met Gielis vande Put, waarvan ze een dochter had, nl. Christyne, die op haar beurt huwde met Dries Bylkens van Sichene.
In Leenhof Diepenbeek, register 3, pag. 71, lezen wij dat op 16 juni 1469: "... soe heet Dries Bylkens van Sichene als wettigh man cristyne gielis dochter vand(e) put ontfe(ngen) nae die doot tielmans wenne hoers aldenvaders 7 ruden lants hoofleen gelegen boven roode op die ospenhese comen aen die heerstrate die hoer te hasselt werts straet ter eenre zyden ende cornelis voskens ter andere syden ende heet die selve 7 roeden lants hoofleens werderome opgedraege(n) in des stadshelders hant overmits en de te behoef merten gromen wellige 7 roeden lants alsoe opgedrage(n) die voerscr(even) merte(n) grome(n) ontfe(ngen) heet nae der manscap recht behelte aen yegelycke zyns guets rechts".
"Op den selven dach soe heet die voerscr(even) Dries bylkens als wettich man zynre huysvrouwe voerscr(even) nae die doot tielmans wenne hoers aldenvaders ontfe(ngen) 12 rueden lans hoofleens gelegen achter roode op den bodem tusschen erne der joncfr(ouwe) van tille aen drie zyden ende reyner van rode aen die vierde zyde behelte een yegelyck zyns guets rechts".
"Op den selve dach soe heet die voerscr(even) Dries bylkens die 12 roeden lants hoofleens opgedrage(n) in des stadhelders hant overmits den manne(n) van loene ende heet daer op vertoge(n) in orbaer ende te behoeve gerit voskens des wenne van bouchout wellige 12 roeden lants alsoe opgedrage(n) die voerscr(even) gerit voskens ontfe(ngen) heet nae der manscap recht ende behelte een yegelycke zyns guets rechts.
Gielis vande Put moet niet lang geleefd hebben daar Kathrijne een tweede maal moet gehuwd zijn, ditmaal met een zekere Co(e)cx N.N.
Gehuwd (1) met Gielis Vande Put.
Gehuwd (2) met N.N. Cocx (Coecx).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software